Quatang Phatdat: Những điều thú vị cần biết về

Hãy vui hơn và trở thành một người hiểu biết hơn khi biết những điều thú vị về công ty tại Quatang Phatdat. Công ty là một trong những tổ chức quan trọng nhất trên thế giới để hiểu về cấu trúc công ty. Những điều thú vị bạn cần biết về công ty với những mô tả đầy đủ như sau:

Mục đích của công ty

Vai trò của hội đồng quản trị

Sự khác biệt giữa công ty và công ty trách nhiệm hữu hạn

Các loại hình công

ty Cơ cấu

công ty Công ty là một công ty hợp pháp pháp nhân có thể sở hữu tài sản, nộp thuế, và khởi kiện hoặc bị kiện. Một công ty có thể có nhiều cổ đông sở hữu cổ phần của cổ phiếu.

Khi một công ty được thành lập, nó được gọi là tập đoàn. Nó được điều chỉnh bởi tiểu bang mà nó được tạo ra.

Một công ty được tạo thành từ ba bộ phận cơ bản:

Hội đồng quản trị

Một Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm điều hành công ty.

1. Cấu trúc

công ty Một công ty là một pháp nhân được hình thành bởi sự liên kết của các cá nhân hoặc thực thể. Các cá nhân hoặc tổ chức tạo thành một công ty được gọi là cổ đông. Công ty là một thực thể pháp lý riêng biệt với các cổ đông của nó. Điều này có nghĩa là tập đoàn có thể khởi kiện hoặc bị kiện, và nó có tài sản và trách nhiệm pháp lý của riêng mình. Tổng công ty còn được gọi là công ty.

2. Tên công ty Tên

công ty là tên mà công ty hoạt động. Đây là tên được sử dụng trên các điều khoản thành lập của công ty, trong điều lệ của công ty và trên bất kỳ văn bản pháp lý nào khác. Tên công ty phải khác với tên của các cổ đông là cá nhân.

3. 

Như vậy, tên công ty là tên của tổng công ty, không phải tên của các cổ đông cá nhân.

4. Cổ đông

Cổ đông là chủ sở hữu của công ty. Họ sở hữu tài sản của tập đoàn và được chia lợi nhuận của tập đoàn. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tập đoàn.

5. Cổ đông có thể mua hoặc bán cổ phần cổ phiếu của họ.

6. Cổ đông có thể là thành viên của hội đồng quản trị.

7. Hội đồng quản trị điều hành công việc kinh doanh của tổng công ty.

8. Ban giám đốc chịu trách nhiệm thiết lập các chính sách và mục tiêu của tập đoàn.

9. Hội đồng quản trị có trách nhiệm bổ nhiệm các cán bộ của tổng công ty.

10. 

Ngoài việc là hội đồng quản trị, các cổ đông còn là hội đồng quản trị.

11. Các cổ đông có thể biểu quyết để bầu ra hội đồng quản trị.

12. Các cổ đông có thể bãi nhiệm hội đồng quản trị nếu họ không hài lòng với kết quả hoạt động của họ.

13. Hội đồng quản trị có trách nhiệm bầu các cán bộ của tổng công ty.

14. Các cán bộ quản lý công việc kinh doanh của tổng công ty.

15. Các cán bộ chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày của công ty.

16. Các cán bộ có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của tập đoàn.

17. Các cán bộ có trách nhiệm thanh toán các hóa đơn của tập đoàn.

18. Các viên chức chịu trách nhiệm tuyển dụng và sa thải nhân viên.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.